دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1401 
معرفی و بررسی نسخه خطی کأس الکرام

صفحه 177-190

10.22034/crtc.2022.348480.1014

زهرا علیزاده شورکی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا