معرفی و بررسی نسخه خطی کأس الکرام

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی - تا 8 هزار کلمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

نسخه‌های خطّی، میراث مکتوب و معرّف هویّت علمی، فرهنگی و اجتماعی ملّت‌ها می-باشند. نسخه خطی کأس الکرام نوشته معین الدین احمدبن محسن متخلص به «روح» است که به شماره مسلسل ۵۸۱۶ ، دارای ۲۰۹ برگ در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است. این نسخه خطی مربوط به دوره صفویه (1056-1107)که قالب اشعار آن مثنوی و دارای محتوای عرفانی است. متن این نسخه خوانا و به خط نستعلیق است. نسخه خطی کأس الکرام تک نسخه و منتخب از اشعار عرفانی شاعرانی همچون مثنوی معنوی، حدیقه الحفیقه سنایی و اسرار نامه فریدالدین عطار نیشابوری و چندی شاعر دیگر است. در اشعار نسخه خطی کأس الکرام کلمات کهن فارسی، کلمات عربی دیده می شود. مقاله ی حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی دیدگاه مؤلف کأس الکرام درباره آفرینش انسان و عشق به خداوند پرداخته است. فلسفۀ آفرینش انسان و جهان، یکی از اساسی ترین مسائلی است که بشر همواره در پی کشف و شناخت آن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing and reviewing the manuscript of Kas al-Karam

نویسندگان [English]

  • zahra alizade shoroki 1
  • mahmood sadeghzade 2
  • hadi heidari niya 2
1 yazd
2 yazd
چکیده [English]

Manuscripts are the written heritage and represent the scientific, cultural and social identity of nations. The manuscript of Kas al-Karam, written by Moinuddin Ahmad ibn Mohsen, nicknamed "Ruh", is numbered 5816 and has 209 pages in the library of Ayatollah Marashi Najafi in Qom. This manuscript belongs to the Safavid period (1056-1107) whose poems are Masnavi and have a mystical content. The text of this version is legible and in Nasta'liq script. The manuscript of Kas al-Karam is a single copy and a selection of mystical poems by poets such as Masnavi Manavi, Hadiqah al-Hafiqa Sanai and Asrarnameh by Farid al-Din Attar Neyshabouri and several other poets. In the poems of the manuscript of Kas al-Karam, ancient Persian words, Arabic words can be seen. The present article uses a descriptive-analytical method and relying on library sources to examine the author's view of the creation of man and love of God. The philosophy of creation of man and the world is one of the most fundamental issues that human beings have always sought to discover and recognize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscript of Kas al-Karam
  • Moinuddin Ahmad
  • Faiz
  • Kashan
  • Safavid period
ابن عربی،  (1400ق)، فصوص الحکم، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، بیروت: دارالکتاب العربی.
برزگر، محمد رضا. (1382). شاخ نبات حافظ. تهران: نشر زوّار.
حاج سید جوادی، سید کمال (1384) و نوایی، عبدالحسین، اثرآفرینان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
حسینی، سیداحمد. (بی تا). فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت ایت الله العظمی مرعشی مد ظله العالی. انتشارات: قم.
جهانگیری، حسن. (1375)، محی الدین ابن عربی چهرۀ برجسته عرفان اسلامی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفا، ذبیح الله (1371). تاریخ ادبیات ایران. جلد پنجم. تهران: انتشارات فردوس.
.................. (1378). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: انتشارات فردوس.
فیضی کاشانی، مصطفی.(1381). کلیات فیض کاشانی. تهران: نشر اسوه.
کسایی زاده، مهدیه. (1392). معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی، فصلنامه علمی پژوهشی، سال پنجم، شماره ه. بهار و تابستان 1392. صص180- 150.
لاهیجی، عبدالرزاق،  (۱۳۷۴)، گوهر مراد، تهران: فرهنگ و ارشاد.
معین الدین احمدبن محسن کاشانی، (بی تا) ، نسخه خطی کأس الکرام.
نصرآبادی، محمدطاهر،  (1379). تذکره نصرآبادی، به کوشش احمد مدقق یزدی، تهران: مرکز انتشارات علم وصنعت ایران.
نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین بن محمد تقى نورى، قم:مؤسسۀ آل‌البیت:، چاپ اول، ۱۴۰8.