سیاست انتشار

شما آزاد هستید که:
اشتراک گذاری - مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و مجدداً توزیع کنید.
تطبیق - دوباره میکس، تبدیل، و ساخت بر اساس مواد
برای هر هدفی حتی تجاری
این مجوز برای آثار فرهنگی رایگان قابل قبول است.
تا زمانی که شما از شرایط مجوز پیروی کنید، مجوز دهنده نمی تواند این آزادی ها را لغو کند.