دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-220 
نسخه شناسی و متن شناسی کتاب «انتخاب منتخب»

صفحه 130-150

10.22034/crtc.2022.350231.1022

مریم احمدی؛ علی پدرام میرزایی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمد گیتی فروز