خدمات نگهداری طولانی مدت نشریه

این نشریه در کتابخانه ملی ایران برای طولانی مدت نگهداری می شود.