شناسنامه نشریه علمی شماره 1 دورۀ 1

شناسنامه علمی شماره

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Table of Contents

فهرست

 دورۀ اوّل (1) شمارۀ نخست (1) بهار و تابستان  1401

 

سخن سردبیر: سرآغاز

صفحۀ 4

زهیر طیب (مدیر مسؤول)

خوانش انتقادی برخی نسخ متون ادب کلاسیک فارسی مرتبط با نرد و شطرنج

صفحه 4-24

10.22034/CRTC.2022.342210.1001DOI:

شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی

معرفی و تحلیل نسخۀ حساب اثر میرمحمد قاسم اسیر ورامینی

صفحه 25-46

10.22034/CRTC.2022.342213.1002DOI:

مجتبی سلطانیان؛ سید حامد نقدی بیکی

متن‌شناسی دیوان بصیری خراسانی (معرفی شاعر ناشناختۀ قرن دهم و نسخه‌های خطی دیوان بصیری)

صفحه 47-68

10.22034/CRTC.2022.342578.1004DOI:

زهرا مرادی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری

واکاوی تصحیح مقدمۀ جامع دیوان حافظ، محمد گل اندام بر اساس نسخه 836 ق دانشگاه پنجاب لاهور

صفحه 69-90

10.22034/CRTC.2022.342732.1005DOI:

مرتضی چرمگی عمرانی

متن شناسی و بررسی ساختاری منشآت ارزنجانی (سدۀ هشتم قمری)

صفحه 91-111

10.22034/CRTC.2022.343812.1007DOI:

سید امیر جهادی حسینی

بررسی، تحلیل و بازخوانی اسناد مالی در عصر قاجار، مطالعه موردی: (کتابچه جمع و خرج همدان و قراگوزلو)

صفحه 112-133

10.22034/CRTC.2022.344022.1008DOI:

حسن زندیه؛ احمد دستوان

معرفی و بررسی ویژگی های متن شناختی نسخه خطی هزار و یک شب، ترجمه محمدباقرخراسانی بزنجردی(نسخه هنریه)

صفحه 134-160

10.22034/CRTC.2022.344074.1009DOI:

زکریا طغانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم

تصحیح ابیاتی از خاقانی شروانی

صفحه 161-176

10.22034/CRTC.2022.344837.1010DOI:

جمیله اخیانی

معرفی و بررسی نسخه خطی کأس الکرام

صفحه 177-189

10.22034/CRTC.2022.348480.1014 DOI:

زهرا علیزاده شورکی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا