اهداف و چشم انداز

 • اهداف نشریه:
  - راهبری پژوهش در حوزۀ نسخه های خطی و متن شناسی و کتابشناسی آنها
  - همکاری بین رشته ای با دیگر رشته های علم در زمینۀ احیای آثار علمی 
  - شناخت و معرفی فناوری های علمی نوین در زمینه های تخصصی نشریه به خوانندگان
  - اخبار علمی و پژوهشی از قبیل همایش ها، بزرگداشت ها و رونمایی از آثار پژوهشی ویژه 
  - اطلاع رسانی علمی و تخصصی پیرامون مراکز تحقیقاتی، منابع، کتابخانه ها و آرشیوهای ایران و جهان
  - معرفی نرم افزارها و ابزارهای پژوهش نوین به پژوهشگران
  - آموزش تخصصی نسخه شناسی و فهرست نگاری مخطوطات
  - انتشار تصاویر نسخه ها و اسناد خطی و بحث  وبررسی دربارۀ آنها به صورت ضمیمۀ نشریه
  - انتشار پژوهشهای متن شناسی مبتنی بر تصحیح نسخه های خطی 
  - انتشار محتواهای غیر چاپی در قالبهای نوین رسانه در حوزه تخصصی