هزینه داوری و چاپ مقالات

بالاترین هزینه برای چاپ مقاله (APC) 15.000.000 ریال است.