نسخه شناسی و متن شناسی کتاب «انتخاب منتخب»

نوع مقاله : مطالعۀ موردی - تا 6 هزار کلمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران. ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران.ایران

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران. ایران

4 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نر تهران. ایران

چکیده

تاریخ نگاری یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ و ادبیات فارسی در دورۀ گورکانیان هند بسیار مد نظر قرار گرفت و آثار متعددی در این زمینه در آن دوران پدید آمد. هنوز بسیاری از این کتابها که اکثرﺍً حاوی اطلاعات ارزشمندی است به صورت نسخه‌های خطی تصحیح نشده در کتابخانه‌های شبه قارۀ هند نگهداری می‌شود. یکی از این آثار «انتخاب منتخب التواریخ» است که به اختصار«انتخاب منتخب» نام گرفته است. کتاب، خلاصه ای از منتخب التواریخ اتکی است که در قرن یازدهم توسط عبدالشکور تتوی از منشیان دربار گورکانیان هند به رﺷﺘﺔ تحریر درآمده است و افزون بر اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و جامعه‌شناسی مظاهر نفوذ و اشاﻋﺔ زبان و ادبیات فارسی در شبه قارﺓ هند را نیز نشان می‌دهد. در این مقاله با توجه به اهمیت تاریخی، اجتماعی و مهمتر از همه ﺟﻨﺒﺔ ادبی این کتاب، ضمن بیان مقدمه‌ای کوتاه در باب تاریخ نویسی در شبه قاره به معرفی ﻣﺆلف و اطلاعاتی در باب زندگی وی همچنین بررسی ویژگی‌های ﻧﺴﺨﺔ‌ خطی موجود و سبک نثر آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Codicology and Textology of "Entekhab Muntakhab" book

نویسندگان [English]

  • maryam ahmadi 1
  • ali pedram mirzaei 2
  • fatemeh kouppa 3
  • ali mohammad giti forouz 4
1 phd student of persian literature at payam e noor university of tehran.iran
2 associate professor of persian literature at payam e noor university of tehran. iran
3 professor of persian literature at payam e noor university of tehran.iran
4 associate professor of persian literature at payam e noor university of tehran. iran
چکیده [English]

Historiography one of the main branches of the Persian language and culture received a lot of attention during the reign of the Gurkanian Empire in the Indian subcontinent, and many works have emerged in this period. Many of these books containing valuable information are still kept in uncorrected manuscripts in the libraries of the Indian subcontinent. One of these books is "Entekhab Muntakhab al-Tawarikh," abbreviated as "Entekhab Muntakhab." The book is the summary of Muntakhab al-Tawarikh of Ataki, written in the 11th century by Abd al-Shakur Tatavi, one of the secretaries of the Gurkanian Empire in India, and in addition to its historical, geographical, sociology information, it shows the influence and spread of the Persian language in the Indian subcontinent.
Considering the historical, social, and, most importantly, literary significance of this book, while a brief introduction to historiography in the subcontinent is given, the author and information about his life are introduced, and the characteristics of the existing manuscript and its prose style are also discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entekhab Muntakhab
  • Manuscript
  • History
  • Indian subcontinent
  • Abd al-Shakur