نمایه نشریه در پایگاههای ایرانی و خارجی

مقالات این نشریه در پایگاهها و بانکهای اطلاعاتی زیر نمایه می شوند:

ایرانی: 

ISC - نورمگز - مگیران - IREF 

بین المللی:

ESJI - Moraref - Research BiP - Research Gate - Academia