نمایه مقالات نشریه در نورمگز

با انجام هماهنگی لازم بین انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مقالات این نشریه در پایگاه اطلاع رسانی نورمگز نمایه می شود.