اختصاص شناسه های بین المللی DOR و DOI به مقالات علمی نشریه Codicology

پیرو هماهنگیهای به عمل آمده و اقدامات راهبردی، مقالات نشریه پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون، از مزیت دو شماره شناسه بین المللی DOI و DOR که نظامهای شناسایی مدارک و مستدات پژوهشهای علمی در جهان هستند، برخوردار می شوند. این دو شناسه در پایگاه نشریه در کنار نام مقاله نمایش داده می شود.