مصوبۀ هزینۀ داوری و انتشار مقالات نشریات علمی

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بخشنامه ای، تعرفه سقف هزینه قابل دریافت داوری و انتشار نشریات علمی را اعلام کرد.

در بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 بیان شده است:

حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها، مؤسسۀ خصوصی / غیر دولتی (مشمول بند 1-1 آیین نامه) و انجمنهای علمی هستند، به مبلغ 15 میلیون ریال تعیین می شود.