سیاست مخزن

این مجله خط‌مشی دارد که به نویسندگان اجازه می‌دهد نسخه‌های کار خود را در مخزن موسسه یا مخزن دیگری به انتخاب خود سپرده‌گذاری کنند.
بسیاری از نویسندگان مایلند یک کپی از مقاله خود را در یک مخزن سازمانی یا دیگر به انتخاب خود سپرده گذاری کنند.
خط مشی مجله در مورد نسخه های مختلف مقاله:
- نسخه ارسالی
- نسخه پذیرفته شده (نسخه خطی پذیرفته شده توسط نویسنده)
- نسخه منتشر شده (نسخه رکورد)
این است که اجازه می دهد همه نسخه ها بدون تحریم در یک مخزن سازمانی یا دیگر به انتخاب نویسنده سپرده شوند.