سیاست مقابله با سرقت علمی و ادبی مجله

این مجله به طور فعال، سرقت ادبی را با 2 پایگاه داده سیستم ضد سرقت علمی بررسی می کند: