سیاست داوری نشریه

داوری دو سو ناشناس: 

این مجله از بررسی دوسو-ناشناس استفاده می کند.

این بدان معناست که هم هویت داور و هم هویت نویسنده / نویسندگان از نظر یکدیگر پنهان می‌شود و برعکس، در فرآیند بررسی و انتشار منتشر می‌شود.