حق نشر

برای همه مجوزها، نویسندگان حق چاپ را منتقل می کنند یا حقوق انحصاری را به ناشر (از جمله حقوق تجاری) واگذار می کنند.