واژه نامه اختصاصی

ت

  • تصحیح دانش و فن تصحیح متون (تصحیح انتقادی)، در اصطلاح به معلومات و روشهایی گفت می شود که هدف آنها، به دست آوردن متنی هر چه نزدیک تر به چیزی است که نویسنده آن را نخستین بار نوشته و نظر و بیان او بوده است.

ن

  • نسخه شناسی نسخه شناسی، یک دانش جدید است که هدف آن بررسی باستان شناسی نسخه های خطی قرون وسطی با در نظر گرفتن قدمت زمان و مکان آنها است. دانش مخطوطات، مبتنی بر دانشهای دیگر است:
    پالئوگرافی (دانش قرائت خطوط باستانی) که نه تنها خواندن و درک متون باستانی را ممکن می کند، بلکه با تفسیر سبک های نگارش و شیوه های اجرا (یا شیوه استفاده از ابزار نوشتاری) زمان و یا منطقه ای که متن رونویسی شده است را تعیین می کند؛
    تاریخ هنر که با بررسی نحوه ترکیب تزئینات، نشانه های زیادی از مبدأ یا تاریخ تذهیب ها ارائه می دهد؛
    فهرست نویسی یا تاریخ متون، که نسخه شناسی مدت هاست با آن اشتباه گرفته شده است، که جزئیاتی را در مورد گذشته آثار و در نتیجه، در مورد منشأ راویانی که آنها را منتقل می کنند، ارائه می دهد.