سرآغاز

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-3

زهیر طیب


معرفی و تحلیل نسخۀ حساب اثر میرمحمد قاسم اسیر ورامینی

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 25-46

10.22034/crtc.2022.342213.1002

مجتبی سلطانیان؛ سید حامد نقدی بیکی


معرفی و بررسی ویژگی های متن شناختی نسخه خطی هزار و یک شب، ترجمه محمدباقرخراسانی بزنجردی(نسخه هنریه)

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 134-160

10.22034/crtc.2022.344074.1009

زکریا طغانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم


معرفی و بررسی نسخه خطی کأس الکرام

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-190

10.22034/crtc.2022.348480.1014

زهرا علیزاده شورکی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


قدیم‌ترین رسالۀ معمائی فارسی

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 43-58

10.22034/crtc.2022.348851.1016

مژده کمالی‌فرد؛ یحیی طالبیان


معرفی نسخ خطی خلاصةالحقایق نجیب‌‏الدین رضا تبریزی اصفهانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 80-108

10.22034/crtc.2022.352966.1030

محمدرضا غمگسار؛ احمد طحان؛ سید مهدی خیراندیش


نسخه شناسی و متن شناسی کتاب «انتخاب منتخب»

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 130-150

10.22034/crtc.2022.350231.1022

مریم احمدی؛ علی پدرام میرزایی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمد گیتی فروز


متن شناسی انتقادی تذکره های چهار مقاله، لباب‌الالباب، نفحات‌الانس و تذکره‌الشعرا

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 151-172

10.22034/crtc.2022.352848.1027

طوبی سلمانپور؛ مهیار علوی مقدم؛ علی تسنیمی؛ محمود فیروزی مقدم